Biļešu tirdzniecības līguma vispārīgie noteikumi

Spēkā kopš 11.09.2023.

Šie vispārējie noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) attiecas uz SIA First Row Technology, reģistrācijas Nr. 40103552768, adrese: Rūpniecības iela 21/3-29, Rīga, LV-1045 (turpmāk “TIRGOTĀJS”) un biļešu tirdzniecības veikala komerciālo lietotāju, kas ir pasākuma organizators vai tā pilnvarots pārstāvis (turpmāk “PASŪTĪTĀJS”). Tirgotājs un Pasūtītājs turpmāk katrs atsevišķi saukti “PUSE”, kopā “PUSES”.

1. Līguma priekšmets.

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un TIRGOTĀJS, par samaksu, apņemas veikt atsevišķu Pasākumu biļešu izgatavošanu, tirdzniecību un naudas līdzekļu administrēšanas pakalpojumus, turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS, pamatojoties uz šī Līguma nosacījumiem.

2. Atlīdzības noteikumi.

2.1. PASŪTĪTĀJS par Līguma 1.1. punktā noteikto PAKALPOJUMU maksā TIRGOTĀJAM komisiju, kas ir izteikta procentos no konkrētā Pasākuma pārdoto biļešu kopējās vērtības.

2.2. Komsijas maksa ir 0% (nulle procentu).

3. Norēķinu kārtība.

3.1. Pēc Pasākuma, saskaņā ar pasākuma atskaiti, kas ir pieejama TIRGOTĀJA e-veikala organizatoru vidē, PASŪTĪTĀJS piestāda rēķinu TIRGOTĀJAM par pārdotajām biļetēm, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

3.2. Pēc rēķina saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā TIRGOTĀJS sagatavo Pasākuma noslēguma dokumentus:

3.2.1. Noslēguma atskaiti.

3.2.2. Vienošanos par ieskaitu, ja tāda nepieciešama.

3.3. TIRGOTĀJS veic maksājumu 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad puses ir akceptējušas Pasākuma noslēguma dokumentus, pārskaitot attiecīgo summu uz šajā Līgumā norādīto PASŪTĪTĀJA bankas kontu.

3.4. PUSES vienojas veikt avansa norēķinus pēc nepieciešamības saskaņā ar konkrētā pasākuma naudas plūsmas atskaiti, kas pieejama e-veikala oranizatoru vidē.

4. TIRGOTĀJA tiesības un pienākumi

4.1. TIRGOTĀJS saskaņā ar Līguma nosacījumiem pārdod konkrētā Pasākuma biļetes e-veikalā www.ticketshop.lv un/vai www.ticketshop.ee un/vai www.ticketshop.lt un/vai www.ticketshop.store.

4.2. TIRGOTĀJS izsniedz PASŪTĪTĀJA pārstāvim pieejas vārdu, paroli un kodu karti iekļūšanai e-veikala organizatoru vidē.

4.3. TIRGOTĀJS ir atbildīgs tikai par pārdošanas procesu un atskaites datu patiesumu.

4.4. TIRGOTĀJS uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Pasākuma naudas plūsmas administrēšanu līdz brīdim, kad nauda ir pārskaitīta uz PASŪTĪTĀJA kontu.

4.5. Gadījumā ja Pasākums tiek atcelts vai pārcelts (norises vieta vai laiks), TIRGOTĀJS apņemas veikt biļešu atpirkšanu no patērētājiem. Par biļešu atpirkšanu tiek slēgta atsevišķa vienošanās.

5. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi.

5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas Pasākuma reklāmas kampaņas ietvaros informēt patērētājus par biļešu iegādes vietu, lietojot nosaukumu „www.ticketshop.lv“ un/vai „www.ticketshop.ee“ un/vai „www.ticketshop.lt“ un/vai „www.ticketshop.store“.

5.2. PASŪTĪTĀJS apņemas norēķināties par saņemto PAKALPOJUMU Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.3. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par visām darbībām e-veikala organizatoru vidē, kas veiktas ar viņam izsniegto pieejas vārdu.

5.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs kontrolēt biļešu tirdzniecības procesu.

5.5. PASŪTĪTĀJS apņemas nekavējoties informēt TIRGOTĀJU par Pasākuma nenotikšanu iepriekš paredzētajā laikā un/vai vietā un par Pasākuma pārcelšanas/atcelšanas iemesliem. Pasākuma laika un/vai vietas maiņa (pārcelšana) tiks uzskatīta par atcelšanu.

5.6. Pasākuma atcelšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā atgriezt TIRGOTĀJAM visus saņemtos avansus par konkrēto pasākumu, lai TIRGOTĀJS varētu veikt biļešu atpirkšanu pilnā apjomā.

5.7. PASŪTĪTĀJS uzņemas pilnu atbildību par tām biļetēm, kuras tas ir saņēmis kā „klienta biļetes“.

5.8. PASŪTĪTĀjs apņemas veikt visus Pievienotās Vērtības Nodokļa maksājumus attiecīgās valsts nodokļu administrācijas iestādēm, ja pārdodot konkrētas biļetes, tās atbilstoši pasākuma norises valsts likumdošanai ir apliekamas ar šo nodokli.

6. Citi noteikumi.

6.1. Pretrunu gadījumā starp Līgumu un Noslēguma atskaiti, norēķiniem noteicošā ir Noslēguma atskaite.

6.2. Pēc Noslēguma atskaites saskaņošanas un norēķinu veikšanas pretenzijas par konkrēto Pasākumu netiek pieņemtas.

6.3. Līgums var tikt izmainīts vai papildināts, tikai PUSĒM savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajā Līgumā tiek noformēti rakstveidā un, pēc to abpusējas parakstīšanas, stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Dotā Līguma noteikumu izpilde ir obligāta PUSĒM un to likumīgajiem tiesību un pienākumu pārņēmējiem.

6.5. Visus strīdus un domstarpības šī Līguma sakarā PUSES apņemas risināt pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu.

6.6. Strīdus un domstarpības, kurus nevar atrisināt pārrunu ceļā, PUSES risina LR tiesā.

6.7. Rekvizītu (adrese, nosaukums, juridiskais statuss, paziņojumu nosūtīšanas adrese u.tml. dati, kā arī dati, kuri nepieciešami Līguma saistību izpildes nodrošināšanai) maiņas gadījumā, PUSES 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā par to informē otru PUSI. TIRGOTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi nav sniedzis TIRGOTĀJAM informāciju par rekvizītiem un to izmaiņām.

7. Līguma darbības termiņš

7.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu termiņu.

7.2. Jebkurai no PUSĒM ir tiesības lauzt Līgumu informējot par to otru PUSI 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

7.3. Līgums uzskatāms par lauztu tikai tad, kad PUSES ir izpildījušas savstarpējās saistības un starp tām ir pilnībā nokārtoti maksājumi.

8. Nepārvarama vara.

8.1. Neviena no PUSĒM nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana ir saistīta ar nepārvaramu varu, kuru PUSES nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos PUSES nav vainojamas. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un tamlīdzīgi ārpus PUŠU kontroles esoši apstākļi.

8.2. Cietušajai PUSEI nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramu varu) otrai PUSEI, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.

9. Pasākumu un reklāmas materiālu ranžēšana

9.1. PUSES vienojas, ka TIRGOTĀJA pasākumi un reklāmas materiāli e-veikalā tiek izvietoti un ranžēti sekojošā kārtā:

9.1.1. Katalogā pasākumi tiek kārtoti pēc pasākuma norises datuma, pirmie ir pasākumi attiecīgajā kataloga kategorijā ar drīzāku norises datumu.

9.1.2. Sākumlapas sadaļa “Jaunākie” – pasākumi tiek kārtoti pēc laika, kad tie ievietoti tirdzniecībā.

9.1.3. Sākumlapas sadaļa “Rekomendētie” – pasākumi tiek kārtoti pēc koeficienta, ko aprēķina pēc formulas “pārdoto biļešu skaits” / “kopējais tirdzniecībai pieejamo biļešu skaits” / “dienas tirdzniecībā”.

9.1.4. Sākumlapas lielais baneris – rotācijā pieejamas 5 banneru vietas, kas tiek aizpildītas rindas kārtībā pēc pasākumu organizatora pieprasījuma par bannera izvietošanu.

9.1.5. E-veikala meklētāja rezultātos atbilstošie pasākumi tiek kārtoti pēc pasākuma norises datuma, pirmie ir pasākumi ar drīzāku norises datumu.

10. Datu apstrāde

10.1. Līguma ietvaros PUSES Datu apstrādi veic saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Iegūto personas datu apstrādes noteikumi - https://ticketshop.lv/lv/privacy

11. Intelektuālā īpašuma tiesības

11.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder kādai no PUSĒM, turpina tai piederēt arī pēc šī Līguma noslēgšanas. Līgums nemaina un neatceļ intelektuālā īpašuma tiesības.

11.2. PASŪTĪTĀJS ļauj TIRGOTĀJAM izmantot intelektuālā īpašuma objektus, kurus PASŪTĪTĀJS ir nodevis TIRGOTĀJAM. Šie objekti tiek izmantoti TIRGOTĀJA e-veikalā, lai pārdotu biļetes un reklamētu pasākumus. PASŪTĪTĀJS apstiprina, ka tam pieder autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības uz konkrēto darbu vai saturu, vai ka tam ir cits tiesiskais pamats izmantot konkrēto intelektuālā īpašuma objektu. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka intelektuālā īpašuma objekti, ko tas sniedz TIRGOTĀJAM publicēšanai e-veikalā un citos TIRGOTĀJA informācijas kanālos, nepārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, un atbilst visiem piemērojamiem likumiem, t.sk. likumiem par patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu.

11.3. TIRGOTĀJS ļauj PASŪTĪTĀJAM izmantot savu logotipu un/vai vārdisko nosaukumu, lai informētu patērētājus par konkrēto pasākumu un tā biļešu iegādes iespējām.

Komerciālo lietotāju interešu un tiesību aizsardzība Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1150 PASŪTĪTĀJAM kā TIRGOTĀJA tiešsaistes biļešu tirdzniecības e-veikala lietotājam ir iespēja pasargāt savas intereses un tiesības, izmantojot pārstāvniecības organizācijas un asociācijas. Komerciālo un korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju pārstāvības reģistrs Latvijā ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Latvijas valsts iestāde, kas pārrauga tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēju atbilstību Regulas (ES) 2019/1150 prasībām, ir LR Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.